Tinh chỉnh kết quả của bạn
Gửi hồ sơ của bạn
*
*
*
*
*
*

Công việc

Tìm được 1 công việc
Phiên dịch tiếng Nhật  
Long Biên - Hà Nội | 500 - 700 $
- Phiên dịch trong các cuộc họp- Dịch các văn bản, tài liệu, báo cáo- Hỗ trợ chuyên gia người Nhật